That day I was late for my meeting…

As usual, I woke up exactly at 8 am, finished brushing my teeth at 8:04 am, had a shower, and was already dressed by 8:45. Standing right in front of my favorite cafe, which is 3 mins from my home, trying to…

Why we make the same mistake over and over again?

Hesitation- explained as doubt or reluctance and sometimes the action of pausing before saying or doing something. …

Դեռ փոքր ժամանակվանից մեծ շենքեր չեմ սիրել։ Ինձ թվում էր հենց մտնեմ էդ մեծ դռներով ու ապակիներով շենքեր, միանգամից կփոքրանամ ու կկորեմ։ Մինչև 12 տարեկան չնկատելու էի տալիս նոր Երևանի շենքերի 70%ն ու հյուսիսային պողոտան՝ ամբողջությամբ։ Ինձ թվում էր ամբողջ կյանքում ապրելու եմ իմ հորինած ու նկարած քաղաքում, որտեղ բոլոր…

Does gifting a watch break a relationship?

Recently I ran into an article “THINGS NOT TO GIVE AS GIFTS TO ANYONE IN YOUR LIFE “ and as a grown woman, interested in philosophy, myths, beliefs, and spirituality, I read and instantly regretted it.

Attachment theory posits when people perceive that…

Ani Yavrenc

Journalist / Writer

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store